Genel anlamıyla halkla ilişkiler kavramının önemli bir parçası olan iki yönlü iletişim olayı, kamu yönetiminde halkla ilişkiler sonucunda kuruluştan halka “tanıtım” halktan kuruluşa “bilgi sağlama” olarak ortaya çıkmaktadır.
  Kamu yönetiminde halkla ilişkilerin işleyişi yönetimin yapısının ve kararlarının halka açıklanması (tanıtma) ile yönetimin halkın gereksinim ve isteklerini öğrenmesi (tanıtma-bilgi sağlama) çerçevesinde incelemeye alınmıştır.
 
            A. Yönetimin Yapısının ve Kararlarının Halka Açıklanması
            1. Kitle İletişim Araçlarından Yararlanma
            Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için kitle iletişim araçlarından yararlanılmasının zorunlu olduğu bilinmektedir. Daha az yoğun bir emekle çok geniş bir yığına ve anında açıklayıcı, yönlendirici mesajlar yollamak bu araçlarla gerçekleştirilebilmiştir. Kitle iletişim araçlarından yararlanma, yönetim için hem bir zorunluluk hem de akılcı bir girişim olmaktadır.
            a) Basın ile İlişkiler
            Kamu kurumlarındaki basın ve halkla ilişkiler birimlerinin, gerek programlarını ve çalışmalarını duyurmaları, gerekse kurum ile yürüttüğü hizmetlere ilişkin olarak kamuoyu ve hizmet verilen kitlenin eleştiri ve değerlendirmelerini öğrenmeleri açısından basın ile ilişkileri büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan halkla ilişkiler birimlerinin basın yayın kuruluşlarıyla iyi ilişkiler geliştirmeleri, yaptıkları çalışmaları kamuoyuna duyurmaları için önlerine çıkan her fırsatı iyi değerlendirmeleri gerekmektedir. Ancak, bazı kurumlarda halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmekle görevli kimi birimlerin, bu birimin yalnızca basınla ilişkileri düzenlemekle meşgul olduğunu çağrıştıracak şekilde “basın bürosu”, “basın müşavirliği” vb. adlar taşıdığı; basınla ilişkilerin,halkla ilişkiler kavramından ayrı, halkla ilişkiler çalışmalarının dışında, önünde düşünüldüğü görülmektedir.
            b) Radyo Tv ile İlişkiler
            Kitle iletişim araçları içerisinde önemli bir güce sahip olan radyo ve televizyon, kitleler üzerindeki çok yönlü etkinliği bakımından önemi giderek artan bir hizmet dalı haline gelmiş bulunmaktadır.
            Radyo ve televizyonun kitleler üzerindeki bu çok yönlü etkisi, yönetimi bu araçlardan olabildiğince yararlanmaya sevketmektedir. Radyo ve televizyonun teknik özellikleri iki yönlü bir iletişime olanak vermektedir. Radyo ve televizyon uygulamada tek yönlü iletişime, yönetimden topluma mesaj taşımaya dönük araçlardır.
            c) Yayın Faaliyetleri
            Yönetimin kendisini, kararlarını ve çalışmalarını tanıtmada kullanabileceği araçlardan biri de, kendi girişimiyle ve sorumluluğu altında yayınladığı basılı araçlardır. Devlet yayınları, giderlerinin tümü devletçe karşılanan kuruluşların çıkardıkları yayınlar olarak tanımlanmaktadır.
            2. Sosyal İletişim Araçlarından Yararlanma
            Kitle iletişim araçlarının yanında birer halkla ilişkiler aracı olarak çeşitli sosyal  olaylardan da yararlanılmaktadır. Festivaller, farklı vakıf ve derneklerle yürütülen sosyal sorumluluk projeleri, konferans, seminer,panel ve forum gibi toplantılar, sergi ve fuarlar, açılışlar ve tanıtıcı çeşitli gösteriler, anlamlı günler, kuruluş yıldönümleri, kurslar, törenler ve geziler de belirli ortamlarda birer halkla ilişkiler aracı olarak kullanılmaktadır.
             B. Yönetimin Halkın Gereksinim ve İsteklerini Öğrenmesi
            1.Basını İzleme
            Basın, halkın kolayca istekte bulunduğu, yönetime değin tüm şikayet ve eleştirilerin rahatlıkla açıklandığı bir araç olmaktadır. Basın, hem değişik çıkar kümelerinin seslerini topluma duyururken hem de yönetimi etkileme gibi bir işlevi yerine getirmektedir. Böylece yönetim, basını izlemekle ülkedeki değişik çıkar kümelerinin yönetimle ilgili eleştiri ve tepkilerini öğrenmede önemli bir kaynaktan yararlanmış olmaktadır.
Basının bu amaçla izlenmesi sonucunda, kamu kuruluşları ile ilgili olarak basında çıkan haber ve değerlendirmeler, genellikle basın ve halkla ilişkiler birimlerince üst yönetimin bilgisine aktarılmaktadır.
            2. Yönetici ile Halkın Yüzyüze İlişkileri
            İstenilen nitelikte bir halkla ilişkiler uygulaması yönetici ile halkın bireysel, yüzyüze ilişkileri ile başlamaktadır. Yönetilenle yüzyüze ilişki, yönetime yalnızca önceki eylem ve kararları konusunda halkın tepkilerini öğrenme olanağı vermez. Bu ilişkiden gelecekteki yönetsel davranışın ne olması gerektiği konusunda ipuçları elde edilerek halktan önbilgi alma olanağını da sağlamaktadır.
            Son zamanlarda özellikle belediyelerimizde sıkca uygulanan üst yönetici ile hizmetten yararlanan tüm belde halkının katılımına açık olduğu Dert Dinleme, Halk Saati vb. gibi toplantılar yüzyüze ilişkilerin günümüzdeki boyutunu göstermektedir. Bu toplantılarda hizmet eden görevliler ile hizmetten yararlananlar bir araya gelerek iletişim kurmaktadır.
            3. Kamuoyu Araştırmaları
            Kamuoyu araştırması terimi, kamunun tümünü, belirli kesim veya bölümlerini meydana getiren kişilerin ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve günlük faaliyetleri çerçevesindeki sosyal ihtiyaç, tutum, davranış, beklenti, eğilim, yönelim ve düşüncelerinin ortalama görüntüsüyle ilgili bilgilerin sistemli olarak toplanması, objektif biçimde kaydedilmesi, sınıflandırılması, tahlil edilerek sunulması
anlamında kullanılmaktadır.
            Kamu yönetiminin bilgisinin yetersiz olduğu önemli hizmetler hakkında karar verilmeden önce toplumun ne düşündüğünü anlamanın yolu ve yönetimin değerlendirmelerine  ışık tutacak bilgilerin sağlanabilmesi, ancak  kamuoyu araştırması ile mümkündür.  Bu yöntemle varılmak istenen amaç, çoğunluğun eğilimlerini  öğrenmek, alınacak kararların isabetli, uygulanabilir nitelikte ve çoğunluğun isteği doğrultusunda olmasını sağlamaktır. Burada uygulanan anket veya görüşme yöntemlerinin tutarlı, yansız ve gerçekleri yansıtacak nitelikte olması önem taşımaktadır. Modern bir yöntem olan kamuoyu araştırmasına, batı ülkelerinde oldukça sık başvurulurken, ülkemizde ise yeni yeni yaygınlık kazanmaktadır.
ANKET
Hangi Alanda Gönüllü Olmak İstersiniz?